×

Waarom zou mijn school werken aan sfeer op school?

Van scholen wordt verwacht dat ze werken aan een gezondheidsbeleid. Scholen moeten ook werken aan het welbevinden van de leerlingen. Want je goed voelen is belangrijk: je bent dan meer gemotiveerd en haalt betere resultaten.

1. Gezondheidsbeleid

De overheid verwacht van elke school dat ze een ‘gezondheidsbeleid’ heeft. Elke school heeft eindtermen (of ontwikkelingsdoelen) rond gezondheid. Het gezondheidsBELEID gaat echter over meer dan de lessen alleen. Het gaat ook over acties en afspraken die de school heeft buiten de lessen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: ‘Geen frisdrankautomaten’, ‘Elke middag bewegingsactiviteiten' maar ook … ‘Een anti-pest-plan’, ‘Bezinnings- of teambuildingsdagen’… Het gaat ook niet alleen om het behouden en bevorderen van een gezond lichaam, maar ook om je goed voelen op school. Elke school doet al heel wat grote en kleinere dingen om hieraan te werken. Scholen vinden hiervoor ideeën op de websites www.gezondopschool.be en www.gezondeschool.be. Bovendien zijn er heel wat organisaties die scholen ondersteunen in het werken aan het gezondheidsbeleid.

Op een fijne school komen leerlingen graag. En leerlingen die graag naar school komen, spijbelen minder.  In de eerste plaats zorgt de school (directie en leerkrachten) zelf voor een goed klimaat, onder andere door veel ruimte te maken voor participatie van leerlingen. 

Maar leerlingen kunnen ook zelf voorstellen doen  en hun mening laten horen in de leerlingenraad of het leerlingenparlement.

TIP: Willen jullie met de leerlingen(raad) een actie doen? Overleg dan met je directie of leerkracht of  jullie actie deel kan uitmaken van het gezondheidsbeleid van de school. De school kan zich dan engageren om jullie actie in te passen in een groter geheel.  

De leerlingenraad kan bijvoorbeeld beloven om elk trimester één activiteit te organiseren om de sfeer op school te verbeteren; of je kan vragen dat elke klas in september een kennismakingsactiviteit mag doen.

2. De VOETen

De overheid legt voor alle leerlingen ‘eindtermen’ vast: dat is een lijst van alles wat je zeker moet kennen als je het secundair onderwijs verlaat. Sommige van die dingen zijn vakgebonden (bv. ‘Alle koningen van België kennen’) en andere zijn vakoverschrijdend (Bv.‘Kunnen samenwerken’). Die VakOverschrijdende EindTermen noemen we de VOETen. Van de scholen wordt er verwacht dat ze de VOETen nastreven. Willen jullie ook een actie doen maar krijg je de leerkrachten/directie niet goed mee? Overtuig hen er dan van dat de actie past binnen de VOETen. Met andere woorden: jullie leren er belangrijke vaardigheden mee die jullie niet uit boeken halen...

TIP: Hieronder vind je een lijstje van VOETen die perfect aansluiten bij de meeste van onze acties:

  • De leerlingen participeren aan gezondheids- en veiligheidsbeleid op school;
  • De leerlingen ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren;
  • De leerlingen engageren zich spontaan;
  • De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in de praktijk;
  • De leerlingen houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen;
  • De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen;
  • De leerlingen verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten;
  • De leerlingen accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie;
  • De leerlingen zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen.